Elevhälsan

Välkommen till Elevhälsan,

Elevhälsa ska anordnas i alla skolformer för elever 6-19 år.
Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna.
Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst har rektor ansvaret.
Det ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök.


Sekretess och anmälningsplikt
För alla som jobbar i förskola, skola och alla former av elevhälsa gäller sekretess enlig Offentlighets- och sekretesslagen:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm.
Dessutom har alla dessa också anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla

(Torsdagar 8-17)

Skolsköterska Lisa Karlsson 

Tel: 0612-89 21 36

E-post: lisa.karlsson(snabel-a)kramfors.se

 


ELEVHÄLSAN; övrig personal:

Skolpsykolog Gunnar Widerström

Tel: 0612-804 05

E-post: gunnar.widerstrom(snabel-a)kramfors.se

 

Kurator Marie Westerberg

Tel: 0612-804 39

E-post: marie.westerberg(snabel-a)kramfors.se

 

Specialpedagog Annelie Rydberg

Tel: 0612-69 21 60

E-post: annelie.rydberg(snabel-a)kramfors.se

 

Skolläkare (bokas via skolsköterska) Hans-Åke Söderberg

E-post: hansake.soderberg(snabel-a)kramfors.se

 

Studie- och yrkesvägledare Miriam Bencheriffa-Lundberg

Tel: 0612-69 21 35

E-post: miriam.bencheriffa.lundberg(snabela)

kramfors.se

 

För mer information om vår Elevhälsa och Skolhälsovård hänvisas till Kramfors kommuns hemsida

www.kramfors.se

Senast uppdaterad 2016-10-20 07:58
 


 
Kramfors kommmun
Certifierad FN-skola
Räddningsgymnasiet på facebook
Länkar samverkan