Vid missnöje eller klagomål

Om du är missnöjd med något!


Om det är något du är missnöjd med på skolan vänd dig i första hand till din mentor eller någon annan lärare som du har förtroende för.
Om ditt missnöje gäller någon lärare eller annan personal prata med din rektor.

Kontaktuppgifter till alla lärare, övrig personal och rektor finns på www.ragy.se

Om du vill anmäla ditt missnöje till någon utanför skolan så finns en blankett som skickas till kommunen här (Klicka på denna länk)

 

 

 

 

Rutiner vid anmälan om kränkande behandling

• En elev som känner sig kränkt eller uppmärksammar att andra elever behandlas kränkande ska snarast kontakta sin mentor eller annan personal

• Personal i skolan som ser eller får kännedom om att elev utsätts för eller utsätter andra för kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektor

• En anmälan om kränkande behandling enligt OSIS ska alltid skrivas när en elev upplever sig kränkt. Blanketten finns under fliken SBA och överlämnas till rektor

• Rektor och lärare med insyn i konflikten gör en utredning. Vid samtal bör två ur personalen närvara: en som leder samtalet och en som antecknar. Är eleven omyndig underrättas vårdnadshavare inom 24 timmar

• All personal är uppmärksam på hur överenskommelser följs

• Uppföljningssamtal hålls enligt överenskommelse

• En kopia av OSIS-blanketten förvaras i en pärm hos rektor i två år

• Rektor ansvarar för att anmäla händelsen till skolans huvudman, och vid en allvarlig incident, till Arbetsmiljöverket och/eller polisen

 
 
Kramfors kommmun
Certifierad FN-skola
Räddningsgymnasiet på facebook
Länkar samverkan